Regulamin Serwisu Internetowego Uslugeo®- Portal Usługeo ©

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym Uslugeo.pl (dalej jako: Usługeo „Serwis Internetowy” „Serwis”  ,,Usługeo Portal – Uslugeo®) .
Serwis Internetowy powstał, by w łatwy sposób łączyć ze sobą osoby potrzebujące skorzystania z usług, z osobami, które dane usługi mogą wykonać. Właściciel Serwisu Internetowego udostępnia użytkownikom możliwość zamówienia jego własnych usług bądź też usług świadczonych przez wykwalifikowanych partnerów współpracujących Serwisem Internetowym.
Katalogi, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z Uslugeo.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem oraz skorzystania z naszych usług.
1. O NAS
Właścicielem Serwisu Internetowego jest Maciej Gołębiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługeo Portal Maciej Gołębiowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Widok 18/1, 26-600 Radom, NIP 7962514243, REGON 141451319 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@uslugeo.pl (dalej jako: „Właściciel”, („Usługeo” Usługeo.pl” „Uslugeo.pl” ).
2. DEFINICJE
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie usługi oraz wskazanie wytycznych dotyczących jej realizacji.
  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługeo.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  C. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Właściciela cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  D. PARTNER – podmiot trzeci w stosunku do Usługeo.pl, współpracujący z Usługeo.pl, posiadający stosowne kwalifikacje i umiejętności do wykonywania oferowanych usług, z którym Użytkownik może zawrzeć umowę o świadczenie usług korzystając z Serwisu.
  E. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  F. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PORTAL – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela i dostępny pod adresami internetowymi  https://uslugeo.pl oraz wraz z subdomenami.
  G. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Uslugeo.pl na rzecz
  Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  H. USŁUGA POŚREDNICTWA – usługa Elektroniczna, która polega na przekazywaniu przez Serwis informacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, celem stworzenia Użytkownikowi, lub właścicielowi portalu możliwości zawarcia z Partnerem umowy o świadczenie usług – odpowiednio do posiadanych uprawnień.

USŁUGA NEGOCJACJI – usługa elektroniczna, która polega na przekazywaniu przez Serwis informacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, który w imieniu i na rzecz Użytkownika prowadzi negocjacje z podmiotem trzecim nie będącym Partnerem celem uzyskania przez Użytkownika najkorzystniejszych warunków wykonania określonej przez Użytkownika usługi przez podmiot trzeci niebędący Partnerem. Usługa negocjacji może polegać również na prowadzeniu przez Usługeo w imieniu i na rzecz Użytkownika negocjacji z podmiotem trzecim niebędącym Partnerem celem uzyskania przez Użytkownika najkorzystniejszych warunków wykonania określonej przez Użytkownika usługi przez podmiot trzeci niebędący Partnerem Usługeo Portal
WŁAŚCICIEL – Usługeo Portal Maciej Gołębiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługeo Portal Maciej Gołębiowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Widok 18/1, 26-600 Radom, NIP 7962514243, REGON 141451319 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@uslugeo.pl
K. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
L. ZAMÓWIENIE – wysyłane za pomocą Formularza Zamówienia zgłoszenie przez Użytkownika chęci zawarcia umowy o świadczenie usług z Partnerem lub bezpośrednio z Uslugeo.pl (w zależności od rodzaju usług wybranych przez Użytkownika).
Ł. ZAPYTANIE OFERTOWE – zapytanie składane przez Użytkownika co do możliwości wykonania oznaczonej usługi przez Partnera lub przez Usługeo.
M. OFERTA – przedstawione przez Partnera, w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym, warunki wykonania usługi.
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1. Serwis Internetowy ma na celu ułatwienie zlecania wykonania różnych usług. W tym celu Właściciel udostępnia „Uslugeo.pl”, w którym zamieszcza informacje o własnych usługach oraz usługach świadczonych przez wykwalifikowanych Partnerów współpracujących z Uslugeo.pl. W przypadku usług własnych Właściciel występuje jako bezpośredni wykonawca usługi – z wyjątkiem usług adwokat, radca prawny, oraz usług wymagających stosownych uprawnień na terenie Polski.  W przypadku usług świadczonych przez wykwalifikowanych Partnerów Właściciel stwarza jedynie możliwość skorzystania przez Użytkowników z usług Partnerów.
2. Katalogi, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz materiał informacyjny oraz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dla zawarcia umowy o świadczenie usług niezbędne jest złożenie zapytania ofertowego i nawiązanie kontaktu z Właścicielem już poza Serwisem Internetowym w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy.
3. W Serwisie Internetowym możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z usług Partnerów dostępnych na „Uslugeo.pl” w ramach Usługi Pośrednictwa. Usługa pośrednictwa jest usługą odpłatną lub nieodpłatną przez Użytkownika. W zależności od wybranej usługi prezentowanej na uslugeo.pl, wykonywaną przez Właściciela na rzecz Użytkownika i polega na stworzeniu Użytkownikowi możliwości zawarcia z wybranym Partnerem umowy o świadczenie usług będących przedmiotem Zamówienia Użytkownika. Umowa o świadczenie usług jest zawierana przez Użytkownika z Partnerem i przez nich jest wykonywana. Partnerzy są podmiotami trzecimi w stosunku do Właściciela. Uslugeo.pl nie jest w takim przypadku stroną umowy ani też nie wykonuje zawieranej przez Użytkownika umowy o świadczenie usług. Uslugeo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonanie i jakość wykonania umowy przez Partnera, a w szczególności nie udziela w tym zakresie żadnej gwarancji. Uslugeo.pl podejmuje starania, a by dokonywać starannej selekcji Partnerów, celem zapewnienia Użytkownikom jak najwyższej satysfakcji z otrzymanych usług.
4. Właściciel nie świadczy na rzecz Użytkowników Serwisu Internetowego innych usług niż Usługi Elektroniczne (w tym Usługa Pośrednictwa) oraz usługi własne dostępne na Uslugeo.pl, które mogą być przedmiotem zamówienia Użytkownika, a następnie umowy zawieranej z Właścicielem przez Użytkownika poza Serwisem Internetowym Usługeo.pl. Właściciel występuje w takim przypadku jako bezpośredni wykonawca usługi zamówionej przez Użytkownika.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Uslugeo.pl oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Uslugeo.pl przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Uslugeo.pl: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
8. Właściciel informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Uslugeo.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Uslugeo.pl).
4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
2. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Formularz Zamówienia.
b. Newsletter.
c. Konto.
d. Usługa Pośrednictwa.
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
4. Uslugeo.pl odpowiedzialne jest za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych.
5. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, co do których wyraźnie zastrzeżono wymóg dokonania płatności. Użytkownik jest każdorazowo informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego.
6. Korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest po wykonaniu przez Użytkownika następujących kolejnych kroków – (1) wpisaniu w polu na górnej wyszukiwarce usług lub wyszukaniu usługi z listy kategorii (2) wybraniu określonej usługi spośród danej kategorii (3) kliknięciu pola przycisku na stronie wybranej usługi „Wyślij zapotrzebowanie i otrzymaj ofertę” lub wypełnienie widocznego formularza na stronie wybranej usługi, jeśli przycisk -„Wyślij zapotrzebowanie i otrzymaj ofertę” się nie wyświetla. (4)Przy wypełnieniu i wysłaniu formularza Użytkownik wskazuje swoje dane umożliwiające Serwisowi kontakt z użytkownikiem (imię, adres poczty elektronicznej, województwo i miasto lub miejscowość a także numer telefonu kontaktowego) oraz wskazuje kryteria oczekiwanej oferty na wybraną usługę i szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji usługi (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). Prawidłowe wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia skutkuje nawiązaniem kontaktu z Użytkownikiem i  dopasowaniem wykonawcy i przedstawienie jego oferty, lub Usługeo przedstawia własną ofertę jako wykonawca usługi – tylko wybrane usługi wskazywane użytkownikowi poza portalem.
7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
8. Korzystanie z Newslettera następuje po (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.
9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
10. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Uslugeo.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uslugeo.pl.
11. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci rejestracji Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
12. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
13. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
14. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta.
15. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Uslugeo.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uslugeo.pl.
16. Uslugeo.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Użytkownika w następujących przypadkach:
a. gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony Uslugeo.pl z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin,
b. gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony Uslugeo.pl z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Uslugeo.pl,
c. gdy działania danego Użytkownika mimo wezwania ze strony Uslugeo.pl z podaniem przyczyny naruszają dobre imię Właściciela lub Serwisu Internetowego.
17. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Uslugeo.pl lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Uslugeo.pl odblokowuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych.
18. Uslugeo.pl w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
19. Uslugeo.pl zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do samodzielnego usunięcia tych treści.
5. KORZYSTANIE Z USŁUGI POŚREDNICTWA
1. Jedną z możliwości Serwisu Internetowego jest pośrednictwo Uslugeo.pl w wymianie informacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem umożliwiające Użytkownikowi zawarcie z Partnerem umowy o świadczenie usług. Szczegółowe informacje o dostępnych usługach Partnerów znajdują się na stronie Uslugeo.pl widocznym na stronie Serwisu Internetowego. Informacje zamieszczone na stronie Uslugeo.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Skorzystanie z Usługi Pośrednictwa następuje po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia, którego przedmiotem jest usługa oznaczona jako wykonywana przez Partnera Uslugeo.pl. Złożenie Zamówienia następuje po skorzystaniu z Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 4.6 Regulaminu.
3. Zamówienie Użytkownika ma charakter niezobowiązującego zapytania, na podstawie którego Serwis może dopiero nawiązać z Użytkownikiem kontakt (drogą mailową lub telefoniczną) w celu zaprezentowania mu dopasowanej oferty wykonania usług przez wybranego Partnera, a w przypadku dokonania przez Użytkownika  Wykup dostępu oznacza zawarcie umowy o wykonanie Usługi Pośrednictwa pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Serwis Internetowy pozwala wyłącznie na złożenie indywidualnego zapytania ofertowego przez Użytkownika, co może doprowadzić do zawarcia z Partnerem umowy o świadczenie usług.
4. Na podstawie Zamówienia złożonego przez Użytkownika Uslugeo.pl wskazuje Partnera mogącego wykonać usługę oraz przekazuje Użytkownikowi ofertę Partnera odpowiadającą przedstawionym potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika. W razie niejasności co do przedmiotu otrzymanego Zamówienia, Uslugeo.pl może najpierw nawiązać kontakt z Użytkownikiem, aby zadać dodatkowe pytania w celu lepszego poznania jego potrzeb i umożliwienia Partnerowi sformułowania dopasowanej oferty.
5. W przypadku akceptacji oferty przez Użytkownika, Uslugeo.pl przekazuje informację na ten temat do Partnera. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o wykonanie usługi pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
6. Warunki umowy dotyczące dotyczące sposobu, kosztu, miejsca i terminu wykonania usługi przez Partnera są każdorazowo ustalane pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem poprzez wymianę informacji w ramach Usługi pośrednictwa, w tym w szczególności w ramach zaprezentowanej oferty oraz ewentualnych dodatkowych uzgodnień między Użytkownikiem a Uslugeo.pl. w imieniu Partnera. Wykonanie umowy między Użytkownikiem a Partnerem następuje zawsze poza Serwisem Internetowym, bez ingerencji i udziału Uslugeo.pl.
7. Usługa Pośrednictwa dla Użytkownika może być odpłatna, w zależności od wybranej usługi – poza portalem Usługeo.. W razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o zawarciu umowy z Partnerem, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz Partnera w kwocie i na warunkach określonych w zawartej umowie o wykonanie usługi.
8. Niezależnie od sposobu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na skutek przyjęcia przez Użytkownika oferty zaprezentowanej przez Uslugeo.pl w imieniu wybranego Partnera, a jeżeli prowadzone są z Użytkownikiem dodatkowe negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o świadczenie usług następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego przed złożeniem Zamówienia, (2) przesłanie Użytkownikowi oferty na trwałym nośniku (np. w ramach korespondencji elektronicznej) oraz (3) wystawienie dowodu zakupu przez Partnera. Dodatkowo w zależności od sposobu zawarcia umowy, utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez utrwalenie ustaleń na piśmie).
6. KORZYSTANIE Z USŁUG WŁASNYCH USLUGEO.PL
1. Uslugeo.pl udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z usług własnych świadczonych bezpośrednio przez Uslugeo.pl. Szczegółowe informacje o dostępnych usługach własnych Uslugeo.pl, będą przekazywane przy wyborze docelowego partnera po opłaceniu dostępu do wybranej usługi.  Informacje zamieszczone na stronie Uslugeo.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług z Uslugeo.pl możliwe jest po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia, którego przedmiotem jest usługa oznaczona jako wykonywana bezpośrednio przez Uslugeo.pl. Złożenie Zamówienia następuje po skorzystaniu z Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 4.6 Regulaminu.
3. Zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług z Uslugeo.pl następuje zawsze poza Serwisem Internetowym po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy, dotyczących przede wszystkim sposobu, kosztu, miejsca i terminu wykonania usługi.
4. Usługi własne świadczone przez Uslugeo.pl są odpłatne. Uslugeo.pl pobiera od Użytkownika należność za świadczone usługi jeszcze przed rozpoczęciem ich realizacji. Płatności Użytkownika rozliczane są poprzez płatności elektroniczne na wskazane konto bankowe.
5. Uslugeo.pl może posługiwać się przy wykonywaniu usług wybranymi przez siebie podmiotami trzecimi, którym zleci wykonanie części lub całości usług, z zastrzeżeniem, że nie odpowiada za ich zaniechania i działania jak za własne. Uslugeo.pl zapewnia przy tym, aby wybrany przez niego podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług posiadał stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do świadczenia usług.
6. Niezależnie od sposobu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na skutek przyjęcia przez Użytkownika oferty Uslugeo.pl, a jeżeli prowadzone są z Użytkownikiem dodatkowe negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o świadczenie usług następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego przed złożeniem Zamówienia, (2) przesłanie Użytkownikowi oferty na trwałym nośniku (np. w ramach korespondencji elektronicznej) oraz (3) wystawienie dowodu zakupu przez Uslugeo.pl. Dodatkowo w zależności od sposobu zawarcia umowy, utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez utrwalenie ustaleń na piśmie).
7. WSPÓŁPRACA PARTNERÓW Z USLUGEO.PL
a.i.1. Celem nawiązania współpracy partnerskiej z Uslugeo.pl niezbędny jest bezpośredni kontakt zainteresowanego wykonawcy usług z Właścicielem poza Serwisem Internetowym. Warunki współpracy mogą być przedmiotem indywidualnych uzgodnień stron, w tym również poprzez ich utrwalenie w ramach odrębnej umowy partnerskiej zawartej w formie pisemnej. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
a.i.2. Partner powinien legitymować się nabyciem fachowych kwalifikacji oraz uprawnieniami wymaganymi do świadczenia wykonywanych usług, w szczególności gdy są one wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
a.i.3. Uslugeo.pl może przeprowadzić weryfikację kwalifikacji oraz uprawnień Partnera w toku współpracy jak potencjalnego Partnera przed podjęciem współpracy. W zakresie weryfikacji Uslugeo.pl uprawnione jest w szczególności do zażądania od Partnera jak potencjalnego Partnera przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. Zgłaszający gotowość podjęcia współpracy z Serwisem w charakterze Partnera jak i Partner upoważnia Uslugeo.pl do weryfikacji kwalifikacji oraz uprawnień w sposób i w zakresie wybranym przez Uslugeo.pl i w związku z dokonywaniem weryfikacji nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń względem Uslugeo.pl.
a.i.4. Partner może podjąć współpracę z Uslugeo.pl zarówno w zakresie zarejestrowanego przedsiębiorstwa, jak i nie posiadając takiego statusu – w każdym jednak przypadku świadczenie przez Partnera usług na rzecz Użytkowników Serwisu Internetowego ma bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim wypadku Użytkownik może występować w relacji z Partnerem jako konsument. Partner, świadcząc usługi jako przedsiębiorca, obowiązany jest we własnym zakresie przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta, określonych w odpowiednich aktach prawnych.
a.i.5. Partner, podejmując współpracę z Usługeo.pl, godzi się z obowiązkiem ponoszenia pełnej i bezpośredniej odpowiedzialności wobec Użytkowników za świadczone na ich rzecz usługi. W przypadku wystąpienia przez Użytkownika z roszczeniami przeciwko Uslugeo.pl, Partner zobowiązany jest współpracować z Uslugeo.pl w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Uslugeo.pl z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług przez Partnera oraz odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Partnera przy wykonywaniu umowy.
a.i.6. Uslugeo.pl zastrzega sobie prawo odmowy nawiązania współpracy partnerskiej jak i rozwiązania umowy o współpracę bez podania przyczyny wraz z usunięciem konta użytkownika w Serwisie Uslugeo.pl. W związku z odmową współpracy, a także w związku z rozwiązaniem umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Uslugeo.pl
a.i.7. Uslugeo.pl nie gwarantuje Partnerom zainteresowania ich usługami i akceptacji ich ofert przez Użytkowników Serwisu Internetowego. Brak zainteresowania usługami jak też brak akceptacji ich ofert przez Użytkowników, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Uslugeo.pl”
8. KONTAKT Z USLUGEO.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługeo.pl jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@uslugeo.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Uslugeo.pl informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Uslugeo.pl także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Uslugeo.pl względem Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 Kodeksu Cywilnego).
2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@uslugeo.pl lub pisemnie na adres: ul. Widok 18/1, 26-600 Radom.
3. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Uslugeo.pl. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Uslugeo.pl uznało reklamację za uzasadnioną.
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami oraz zawieranych przez nich odpłatnych umów z Uslugeo.pl.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@uslugeo.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym odpłatnych Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod tym adresem.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Uslugeo.pl); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników niebędących konsumentami.
1. Uslugeo.pl jest uprawnione do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Użytkownika do ich zmiany bądź usunięcia.
2. Rezygnacja Użytkownika niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
3. Uslugeo.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Uslugeo.pl.
4. Uslugeo.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
5. Uslugeo.pl jest uprawnione w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Uslugeo.pl uprawnione jest m. in. do zażądania od Użytkownika niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. Uslugeo.pl uprawnione jest do zawieszenia Konta Użytkownika niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
6. Uslugeo.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku braku opłat – do wysokości kwoty 500,00 (pięciuset) zł. Uslugeo.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
7. Uslugeo.pl nie ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Uslugeo.pl.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Uslugeo.pl a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Uslugeo.pl.
13. PRZERWY TECHNICZNE
1. Uslugeo.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Uslugeo.pl (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Uslugeo.pl podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Usługeo.pl obowiązane jest informować niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Uslugeo.pl podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4. Uslugeo.pl obowiązane jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Uslugeo.pl. Uslugeo.pl obowiązane jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
5. Uslugeo.pl nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Uslugeo.pl.
14. PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Uslugeo.pl lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Uslugeo.pl posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
2. Znaki handlowe, zastrzeżone znaki towarowe Uslugeo®, Usługeo Portal – znaki towarów Uslugeo.pl oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Uslugeo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; zmiany danych Uslugeo.pl – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b. W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

16. Licencje znaku towarowego

Zgodnie z polskim prawem serwis Usługeo Portal Uslugeo® jest słownym zastrzeżonym znakiem towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Używanie znaku przez podmioty trzecie jest zabronione – włącznie z używaniem znaku do pozycjonowanie stron www i używanie jako fraz do reklam przez wyszukiwarki internetowe.

Przyznawanie licencji – opłaty za przyznanie praw i używanie wyżej wymienionego znaku towarowego są dokonywane poza z serwisem. Koszt licencji wynosi 2.000.000 zł – licencja na okres 12 miesięcy –  stawki są wewnętrzna polityką firmy i nie są przedmiotem sprzedaży na serwisie internetowym Usługeo, lecz zamieszczone zostały w celach informacyjnych. Nielegalne posługiwanie się znakami towarowymi Uslugeo® – Usługeo będzie miało swoje konsekwencje prawne.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy.

Usługeo Portal